Screenshot_2014-11-04-14-32-13
Character selection screen

Screenshot_2014-11-04-14-32-59 Screenshot_2014-11-04-14-32-46 Screenshot_2014-11-04-14-32-31  Screenshot_2014-11-04-14-33-07
*Cleric                                             *Fighter                                       *Wizard                                          *Rogue